İletişim Aydınlatma Metni

 

                                        İLETİŞİM AYDINLATMA METNİ

 

Diafarma Ecza Deposu Ve Medikal Dış Tic. Ltd. Şti.’ye ait “diafarma.com” web adresinde yer alan iletişim hattı ile iletişim kuranların paylaşmış olduğu “ad-soyad,telefon numarası,e-mail adresine” ait kişisel verilerini;

a) İletişim kuran kişiye doğru hitap edilebilmesi,

b) İletişimin teyidi ,

c)Talep ve önerilerin takibi,

d)Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması

amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir.

Bu kişisel veriler ilgili mevzuat hükümlerinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi amacıyla “Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına”, aktarılmaktadır.

Bu kişisel veriler, Kanunun 5. maddesinde belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi” hukuki sebebine dayalı olarak dijital ortamda otomatik olarak işlenmektedir.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca Veri Sorumlusu olan Diafarma Ecza Deposu Ve Medikal Dış Tic. Ltd. Şti.’nin Oruç Reis Mah. Giyimkent Sitesi 3. Sok. No:21A/23A Esenler/İSTANBUL’da bulunan adresine yazılı olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11.maddesinde belirtilen haklara ilişkin taleplerinizi bildirebilirsiniz.

  TEDARİKÇİLER İÇİN AYDINLATMA METNİ

            6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla Oruç Reis Mah. Giyimkent Sitesi 3. Sok. No:21A/23A Esenler/İSTANBUL adresinde mukim Diafarma Ecza Deposu Ve Medikal Dış Tic. Ltd. Şti. tarafından işbu aydınlatma metni düzenlenmiştir. 

            Diafarma Ecza Deposu Ve Medikal Dış Tic. Ltd. Şti.  olarak tarafımıza mal ve hizmet temin eden tedarikçilerin, “Adı-soyadı, T.c Kimlik No,unvan,imza, vergi dairesi,vergi kimlik numarası, telefon numarası, adresi, e-mail adresi,faks numarası, banka hesap bilgilerine” ilişkin kişisel veriler mal ve hizmet  alım süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetinin yürütülmesi, maksadıyla işlenmektedir.

            6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesinde yer alan; “Kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, bir hakkın tesisi,kullanılması ve korunması için zorunlu olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” , hukuki sebeplerine dayanılarak yukarıdaki veriler fiziki ve elektronik ortamlarda bilgi ve belge oluşturulması şeklinde tamamen veya kısmen otomatik ve otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

            Diafarma Ecza Deposu Ve Medikal Dış Tic. Ltd. Şti. tarafından işlenen ve yukarıda belirtilen kişisel veriler, ilgili mevzuat hükümlerinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi amacıyla “Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına”, finans ve muhasebe faaliyetlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takip sürecinin yürütülmesi amacıyla “İş Ortaklarına” aktarılmaktadır.

Diafarma Ecza Deposu Ve Medikal Dış Tic. Ltd. Şti. olarak tarafımızdan işlenen kişisel veriler, “açık rıza” hukuki sebebine dayanılarak mal ve hizmet alım süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetinin yürütülmesi maksadıyla şirket içi elektronik haberleşmenin(e-posta) sağlanması için yurt dışındaki 3. kişilerle(mail sunucuları) paylaşılmaktadır. 

            6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip bulunmaktasınız.

           -Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda öngörülen koşullara uygun olarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, eksik veya yanlış olarak işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltildiğinin veya kişisel verilerinizin silindiğinin ya da yok edildiğinin kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıktığına inandığınız hallerde,otomatik yollarla işleme neticesinde çıkan sonuçlara itiraz etme, kişisel verilerinizin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca Veri Sorumlusu olan Diafarma Ecza Deposu Ve Medikal Dış Tic. Ltd. Şti.’nin Oruç Reis Mah. Giyimkent Sitesi 3. Sok. No:21A/23A Esenler/İSTANBUL’da bulunan adresine yazılı olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11.maddesinde belirtilen haklara ilişkin taleplerinizi bildirebilirsiniz.


Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgi Almak İçin Tıklayın.